“Nanočástice díky svým malým rozměrům (tj. hluboko pod 1 mikrometr) vykazují překvapivé vlastnosti, se kterými se často nesetkáme u větších objektů, tedy v oblasti makrosvěta. Je to jednak způsobeno zákony kvantové fyziky, které popisují zvláštní chování nanosvěta, a dále skutečností, že oproti velkým útvarům je relativní počet atomů na povrchu téměř srovnatelný s těmi uvnitř objemu. Vlastnosti povrchů nanočástic tak začínají hrát významnou roli.

Zajímavým typem nanočástic se jeví fulerény, což jsou velké molekuly ve tvaru připomínající fotbalový míč, jejichž stěny, tedy povrch, je tvořen atomy uhlíku uspořádanými do pěti- a šestiúhelníků (chemický vzorec C60). Vzhledem k této uzavřené struktuře jsou mimořádně odolné vůči vnějším fyzikálním vlivům. Obdobou těchto útvarů jsou tzv. anorganické fulereny, za jejichž objevem stojí profesor prestižního Weizmannova výzkumného institutu (Israel), Reshef Tenne. V uvedených nanočásticích je uhlík nahrazen anorganickými prvky, což ještě v mnoha ohledech zvyšuje jejich stabillitu vůči různým vlivům a namáhání. Vedle MoS2 nanočástic jsou to zejména WS2 nanstruktury. Struktura nanočástic a nanotrubic tvořených WS2 , jejich optické a elektrické vlastnosti, jakož i chování v různých prostředích je zkoumáno na VUT Brno ve Středoevropském technologickém institutu (CEITEC VUT) a Fakultě strojního inženýrství. Důvodem je jejich zajímavost pro základní výzkum, ale i široká škála možných aplkací zasahující oblast nanofotoniky, nanoelektroniky a v neposlední řadě i tribologie, kdy se tyto částice používají jako přísady do výkonných maziv.”

Prof. RNDr. Tomáš Šikola CSc., Profesor VUT Brno, Středoevropský technologický institut CEITEC VUT

 

„V laboratorních testech jsme naměřili, že přísada do maziv Nanotech Europe AC-1100 AW/AF snižuje tření a opotřebení, které se projeví v kritických fázích běžného a nouzového provozu strojů. Z výsledků je zřejmé, že aditivum má vlastnosti „antiwear“ a „friction modifier“ aditiv a snižuje tření, tam kde dochází k výraznější interakci mezi povrchy strojních součástí. To je doprovázeno výraznějším snížením velikosti opotřebení.“

Ing. Petr Šperka Ph.D., FME, IMID DT – ASSISTANT PROFESSOR